Диг-Ед – Национална контакт точка за Scientix во периодот 2020 – 2022

Диг-Ед  е избран за Национална контакт точка за Scientix 4  во периодот 2020 – 2022 година. Целите на Scientix 4 се исти како и за Scientix 3: да се обезбеди продолжување /прилагодување на активностите на Scientix и да се придонесе и да се поддржи развојот на национални стратегии и активности за подобрување на СТЕМ наставата. Главните активности на Диг-Ед како Национална Контакт Точка ќе бидат насочени кон:

  • поддршка на дисеминација на Scientix на национално ниво и размена на знаења и практики во врска со СТЕМ образованието
  • организација на активности за промовирање на СТЕМ образованието на национално ниво
  • поддршка на училиштата за развој на нивните СТЕМ училишни стратегии.

Заедно со Scientix амбасадорите се надеваме дека ќе придонесеме за подобрување на квалитетот на СТЕМ образованието на национално ниво.