Зајакнување на компетенциите на наставниците за работа со дигитално културно наследство

Europeana MOOC Rerun “Digital Education with Cultural Heritage” навлегува во образовниот потенцијал на дигиталното културно наслеедство и ги подготвува наставниците да го искористат истото со користење на дигитални технологии. Додека откриваат некои теми како инклузија, климатски промени и слично, наставниците ќе имаат можност да се оспособат ефективно да го интегрираат дигиталното културно наследство на часовите, без разлика на предметот кој го предаваат. Крајна цел е да се креираат интересни содржини коу поттикнуваат продлабочено учење.

Овој курс овозможува користење на дигиталната колекција на културно наследство на Europeana и содржини од блогот Teaching with Europeana. На тој начин учесниците на курсот може да се запознаат со голем број на ресурси во различни формати и различни јазици, како и голем број на материјали кои може да ги интегрираат лесно на своите лчасови.

Повеќе за овој курс може да прочитате на Teaching with Europeana Blog!