Книгата објавена од Academi@ STEM Mangualde: наставен ресурс со локален пристап

Нова книга за STEM наставните активности со интердисциплинарен пристап е објавена од Academi@ STEM Mangualde. Публикацијата има два волумени: „ Иновативен Модел за Промовирање на Успехот на Учииштето на Локално Ниво“ и „Интердисциплинарни Наставни активности од Предучилишна воздраст до Основно Училиште“.

Во првиот волумен се опфатени стратегијата и наставната визија од Португалски проект и како тој ја сменил наставната динамика во Mangualde. Понатаму, книгата покажува како општината, училиштата и центрите за обукасе потпираат на кофинансирањето од Меѓуопштинската заедница во Viseu Dão Lafões во рамкита на иновативниот план за промовирање на успехот во образованието, реализирајќи ја оваа визија заедно со партнерите, родителите и старатели, и ученици.

Во вториот волумне се дадени избрани STEM наставни активности дизајнирани и имплементирани од тимот на Academi@, за онсовни училишта. Ресурсите се направени за да бидат корисни и инспиративни, а можат и да се прилагодат на регионално, национално и интернационално ниво.

Книгата може да се преземе безплатно во дигитален формат со кликање на clicking on this link.