Центарот за иновации и дигитална едукација има мисија посветена на создавање на околини за учење, активности и ресурси кои го поттикнуваат критичкото и креативното учење, учење преку истражување и проекти, интердисциплинарност и подготвеност за стекнување нови, трајни и применливи знаења.

Визија: Образование кое ги поттикнува и развива вештините на 21от век.