Одбележување на Денот на побезбеден интернет 2022

Учениците од пет основни училишта се вклучија во одбележување на Денот на побезбеден интернет 2022, реализирајќи активности како дел од проектот „Користење на игри за учење на сајбер безбедност и справување со дезинформации“, поддржан и финансиран од Амбасадата на САД.

Во периодот од 7.2.2022 до 11.2.2022 учениците од ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје, ООУ „Страшо Пинџур“ Неготино, ООУ „Сандо Масев“ Струмица, ООУ „Панајот Гиновски“ Скопје и ООУ „Петре Поп Арсов“ Богомила реализираа низа на активности со цел подобрување на знаењата и вештините на учениците од пониските одделенија за сајбер безбедност и справување со дезинформации. Преку соученичко учење, каде во улога на наставници се најдоа учениците од повисоките одделенија (VIII и IX одделение), учениците од VI и VII одделенија стекнуваа нови знаења, ги продлабочуваа веќепостоечките и се оспособуваа за правилно користење на онлајн просторот.

Учениците од повисоките одделенија (8 и 9 одделение) презентираа разни содржини поврзани со сајбер безбедноста и справување со дезинформации, особено задржувајќи се на одредени случаи за нарушување на сајбер безбедноста и пристап до дезинформации, поттикнуваа индивидуални и групни дискусии, реализираа разни игровни активности за да овозможат активно вклучување на сите ученици, и на крај го тестираа знаењето на учениците од пониските одделенија на теми поврзани со сајбер безбедност и дезинформации. Во дел од училиштата активностите се реализираа со физичко присуство но кај некои од нив ученици навистина одлично успеаа да ги постигнат сите цели и преку хибридна настава. Наставниците само го следеа целиот процес и повремено се вклучуваа во дискусии. Преку соученичко учење, учениците од пониските одделенија на еден интересен и забавен начин се стекнаа со нови знаења и ги продлабочија вештините за правилно однесување во виртуелниот свет.

Kреираните едукативни материјали од учениците од повисоките одделенија кои се однесуваат на сајбер безбедност и справување со дезинформации а кои беа искористени за време на часовите со останатите ученици во училиштата, по завршување на активностите ќе бидат достапни како отворени образовни ресурси и ќе можат да се искористат од наставниците и учениците ширум државата за зајакнување на компетенциите поврзани со сајбер безбедност и справување со дезинформации.