Придружете се на онлајн работилниците поврзани со СТЕМ проекти

Scientix, во рамки на STEM Discovery Campaign 2021, им овозможува на наставниците едноставна да посетуваат онлајн разботилници поврзано со СТЕМ проектите кои се наоѓаат во Scientix Projects Repository.

Секоја работилница вклучува 3 или 4 паралелни сесии кои ќе се однесуваат на конкретна тема и возрасна група и на која може да учествуваат максимум 10 учесници. Работилниците ќе се реализираат во период од три недели и ќе вклучуваат:

  • анализа на подготвителни материјали
  • онлајн сесси во времетраење од два часа
  • синхрони активности („домашна задача“) помеѓу првата и втората онлајн сесија
  • онлајн сесси во времетраење од два часа

Заинтересираните наставници може да се пријават преку формата на следниот линк.

Повеќе за работилниците може да прочитате на следниот линк : SPOWs – Scientix