Реализиран вебинар „Презентација на различни СТЕМ активности со користење на мобилни апликации“

На 21.12.2022 година беше реализиран вебинарот „Презентација на различни СТЕМ активности со користење на мобилни апликации“. На почетокот беше направен краток осврт на најновите информации поврзани со Scientix, како и активностите на Диг-Ед, како Scientix NCP. Презентери на вебинарот беа двајца Scientix Амбасадори: Марија Пупиноска Гогова и Билјана Стојановска. За време на вебинарот беше објаснет чекор по чекор начинот на креирање на QR кодови, а беа дадени и различни примери и идеи како истите можат да се искористат за различни активности во наставата. Потоа беа дадени идеи и ресурси за Stop Motion Studio, Coding for Kids и Toontastic. Презентациите кои беа користени за време на вебинарот може да ги погледнете на следните линкови:

Детално со начините на користење на овие апликации и примери за нивна употреба во СТЕМ предметтите може да погледнете во видео записот од вебинарот.