Ви го претставуваме Каталогот на добри практики со користење на мобилни апликации поддржан од Scientix и изработен како резлутат од работилницата „Користење на мобилни апликации во СТЕ(А)М наставата” и Повикот за добри наставни практики со користење на мобилни апликации.

Истиот може да го користат сите наставници.

Каталог на добри практики со користење на мобилни апликации