Scientix Амбасадори од Македонија 2022

Scientix Амбасадорите имаат задача да ги споделуваат активностите на Scientix на национално ниво и имаат значајна улога во поддршката на иновациите во СТЕМ образованието во нивните држави. Нивната работа особено се истакнува при споделување на добри наставни практики, особено во СТЕМ областите и развивање на неопходните вештини кај учениците.

Scientix Aмбасадорите:

  • Вршат дисеминација на Scientix активностите на национално ниво преку социјалните медиуми и разни презентации.
  • Ја поддржуваат размената на знаење и добри практики во СТЕМ областите
  • Го поддржуваат и подобруваат СТЕМ образованието

Во 2022 се избрани 916 Амбасадори од 49 држави. Во продолжение ја имате листата на Scientix Амбасадори од Македонија, а целата листа може да ја најдете на следниот линк Scientix 4 Teacher Panel – Scientix