Scientix билтен – декември 2020

„Како да се зголеми интересот на учениците за СТЕМ областите?“ е прашање кое постојано е актуелно. Се повеќе наставниците имаат пристап до голем број алатки, и се повеќе применуваат нови пристапи и се вклучуваат во различни активности за да го зголемат интерсетот на учениците. Но за да се постигне поголема инволвираност од учениците потребно е да се има добра училишна СТЕМ стратегија. Училиштата во кои се исплонети елементите од СТЕМ School Label се нарекуваат СТЕМ училишта.

Во овој број на билтенот, се потенцира важноста на поттикнување на интересот за СТЕМ и надвор од редовните часови, во насока на исполнување на одредени STEM School Label елементи и критериуми.

До билтенот може да пристапиме на следниот линк: Scientix-Newsletter-Dec20.pdf (eun.org)