STEM алијанса – DELL POLICYHACK™ извештај: 8 препораки за справување со предизвиците во образованието во Европа

Како можат наставниците да се потпрат на технологијата и иницијативите за дигиталната инклузија како сила – мултипликатор за еднаквост и пристап до квалитено образование? Тоа беше прашањето поставена на STEM-Alliance – Dell PolicyHack™ Competition, кој ги повика наставниците да ги споделат нивните идеи во однос на тоа како да ги решат предизивиците во STEM образовните пратики на наставниците од перспектива на политика. Објавен е извештај кој ги опфаќа нивните решенија за промените во образованието!

Есента 2020 година, STEM Алијансата и  Dell Technologies се здружија за да ја започнат “STEM Alliance – Dell PolicyHack™ Натпревар за предивиците во образованието во Европа“. Учесниците ги испратија нивните STEM предизвици во образованието со кои се соочуваат на локално/регионално ниво во нивната работа, споделувајќи конкретни препораки за тоа како ICT (Information and Communication Technologies – ИКТ) ќе им помогнат да ги решат предизвиците.

Записи беа испратени во рамките на три ICT за STEM теми за предизвици во образованието: Learning environment and content, Skills in STEM education and Life-long learning. Од многуте предлози четири исклучителни наставници беа поканети да ги презентираат нивните инспиративни и иновативни идеи four brilliant teachers were invited to present their inspiring and innovative ideas на финалниот настан кој се одвиваше на 23-27 ноември 2020.

Анализата истакнува 8 препораки за унапредување на образованието:

  1. Активно користење на технологијата за да се усвои конструктивен пристап во учење на наставни практики.
  2. Поддршка на соработка помеѓу наставниците, истражувачите и партнерите од индустријата како и здруженијата на наставници.
  3. Создавање на поволни услови за училиштата и наставниците за да учествуваат во иновативни проекти.
  4. Разгледување на стандардизираните методологии на оценување
  5. Подобрување на СТЕМ искуствата преку зајакнување на социо-емоционалните вештини.
  6. Тестирање на решенија на учење базирано на игра
  7. Вклучување на целата локална заедница во едукативните предизвици и цели.
  8. Надминување на стравот од технологија.