Рамка за професионален развој на наставниците во поглед на обезбедување на настава која во фокусот го има ученикот (LCA TDF)

Рамката за професионален развој на наставниците во поглед на обезбедување на настава која во фокусот го има ученикот (LCA TDF) е првиот интелектуаален резултат во рамки на Еразмус+ проектот “Upgrade with learner centered approach”. Оваа рамка ги опишува фазите на развој на наставниците во поглед на обезбедување на настава која се фокусира на ученикот и неговите потреби. Целта на LCA TDF е да се поддржат наставниците во нивниот професионален развој преку обезбедување на начин за нивно само-оценување и одредување на насоки за напредок.

Нацрт верзијата на LCA TDF може да ја видете во продолжение