Учениците од пет основни училишта се вклучија во одбележување на Денот на побезбеден интернет 2022, реализирајќи активности како дел од проектот „Користење на игри за учење на сајбер безбедност и справување со дезинформации“, поддржан и финансиран од Амбасадата на САД. Во периодот од 7.2.2022 до 11.2.2022 учениците од ООУ „КрстеContinue Reading

Ученици од пет основни училишта ги прават последните подготовки за одбележување на Денот на побезбеден интернет 2022. Тие креираа образовни материјали кои се однесуваат на сајбер безбедност и справување со дезинформации кои ќе бидат искористени за време на часовите со останатите ученици во училиштата, започнувајќи од 7.2.2022 како дел одContinue Reading

На почетокот на имплементацијата на проектот „Користење на игри за учење на сајбер-безбедност и справување со дезинформации“ беше изработена нацрт верзијата на методологијата и планот за имплементација на проектните активности. Беа креирани и материјали за зајакнување на компетенциите на наставниците за сајбер-безбедност и справување со дезинформации како и основи наContinue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед започна со имплементација а активностите од првата фаза на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“. Наставниците кои ќе учествуваат во проектните активности беа избрани според нивното претходно искуство и соработка на различни теми поврзани со сајбер-безбедноста иContinue Reading

Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-Ед започна со имплементација на проектот „Користење на игри за учење за сајбер-безбедност и справување со дезинформации“, финансиран од Амбасадата на САД во Северна Македонија. Диг-Ед ќе го имплеметира овој проект со цел да го продлабочи знаењето на учениците за сајбер-безбедност и справување соContinue Reading