Основно образование

Математика

Агли во многуаглник- збир на агли во триаголник , 7 одд Силвана Миладинова

Пикова теорема – истражуваме зависности, откриваме формули, 9 одд – Силвана Ј Бинова

Математика, Изведување едноставни равенки, Силвана Бинова

Математика, Едноставни процентуални зголемувања и намалувања , Силвана Бинова

Математика, График на линеарна функција , Павлинка Димитриева(1)

Математика, Размер и права пропорционалност, Снежана Златковска

Математика, Собираме еднакви собироци , Зорица Адамчевска

Математика, Собирање и одземање дропки и мешани броеви, Снежана Златковска

Математика, Собирање и одземање цели броеви, Снежана Златковска

Матматика, Множење со 2, 3, 5 и 10, Ана Бошкоска

Дропки, математика 4 одд – Елена Апостолова        Дропки – вежби           Инструкции за вовед во дропки – Phet

Собирање и одземање до 100 , математика 1 одд – Јелена Мандиќ

Формативно оценување – математика

Математика Агол на азимут-Силвана-ЈБ

Математика Даден дел запишан како процент -Силвана-ЈБ

Математика, Волумен на квадар , Славица Карбева Стојковиќ

Математика, размер, Илиеска, Спасова

Математика, Работа со податоци, Снежана Стојанова

Математика, Пирамида, Маја Буклеска

Математика, Плоштина и периметар, Верче Петрова

Математика, Дропки и децимални броеву, Габриела Стевананџија

Математика, Видови триаголници, Силва Атанасова

Математика, Збир на агли во триаголник, Спасoва, Илиеска

Математика, Агли, Живка Панова Саздова

Математика Производ од два линеарни изрази Игор Николовски

Математика, 3Д форми, Гордана Анастасова(1)

Математика, Плоштина на 2Д форми, Снеже Златковска

Математика, Мерки за должина, тежина, зафатнина, температура, Мирјана Тасевска

Опис-на-наставна-практика-ФО Агли на трансверзала Игор Богдановски

Математика-ФО График на линеарна функција Игор Богдановски

Математика Операции со дропки, проценти и дел од цело Игор Богдановски

Математика Геометриски Трансформации Игор Богдановски

Математика Агли во тригаолник-Цвета Спасковска

Природни науки

Природни науки Составување на струјни кола Ана Бошкоска

Природни науки, Вулкани, Виолета Стевановска

Природни науки, Компас, Виолета Стевановска

Природни науки, Магнет – Да ја заштитиме Планетата Земја, Гордана Анастасова

Природни науки, Направи сенка, Марија Гогатиновска

Природни науки, Составување струјни кола, Габриела Стевананџија

Природни науки, Што научивме за цврстите материи, за течностите и за гасовите, Габриела Стевананџија

Природни науки, Видови карпи, 2 одд, Добри Јовевски

Природни науки формативно

Природни науки, Состојба на материјата, Габриела Стевананџија

Природни науки, Здрава исхрана, Зага Колодезни

Природни науки, Звук, Душанка Јошева

Природни науки, Сетила, Виолета Петковска

Природни науки, Звук, Зорица Милкова

Природни науки, Коски и мускули, Виолета Стевановска(1)

Природни науки, Магнетни сили, Јелена Мандиќ

Работа со компјутер и основи на програмирање

РКОП Проверка на знаења за темата „Основи на користење компјутер и друга ИТ“ – редовен час, Ана Бошкоска

Биологија

Движење кај луѓето- скелетен систем, 8 одд – Наташа Mилеска Михајлоскaпрезентација

Градба на лист, 9 одд- Снежана СтефановскаGradba,funkcija i vidovi lisja-so licenca

Состав на крвта, 8 одд, Биљана Илиева

Формативно биологија

Биологија, Градба на цветни растенија, Биљана Илиева

Биологија, Повторување за циркулаторен систем, Каролина Насковска

Информатика

Совети за безбедно користење на интернет, 6 одд – Оливера Шиклеска – ГроздановаInternetGS

Постапка за условно форматирање, 8 одд – Марија Пупиноска Гогова

Основни елементи на интегрираната околина за програмирање на програмскиот јазик scratch, 6 одд – Маргарета Зајкова

Креирање табели со формули и функции, 7 одд, Билјана Николова

Тип на променлива, 7 одд, Благородна Сотиров

Изработка на програми со структура за повторување, Гордана Јованоска

Формативно информатика

Информатика. Веб како извор на информации, Благородна Сотиров

Информатика, Aлгоритми, Билјана Николова

Проекти од информатиката, Креирање на тестови на знаење користење на функцијата IF, Марина Пејковска

Физика

Создавање на електрична енергија од вода што се движи и пареа во движење, 8 одд Марика Вучкова

Составување струен круг, мерење јачина на струјата и напонот, 9 одд, Аида Петровска

Мерење на јачина на струја во сериски струјни кола, 9 одд, Анета Топалова

Позитивен и негативен полнеж, 9 одд, Верче Петрова

Создавање електрична енергија, 8 одд, Валентина Степановска Андонова

Pritisok 8 одд, Hidjerete Demiri

формативно физика

Физика, Земјата и подалеку, Аида Петровска

Физика Разбирање на Сончевиот систем Марика Вучкова

Физика, Електрицитет и магнетизам, Марија Петровска

Физика, Фреквенција и висина, Анета Топалова

Хемија

Структура на атом 9 оддд – Цветанка Јочкоска

Закон за запазување на масата, 9 одд, Бојана Бачоска

Закон за зачувување на масата, 8 одд, Велика Маркова

Запознавање со поимот јони, 9 одд, Александра Блажевска

Формативно хемија

Хемија Кислеини и опасности, Снежана Стефанова

Хемија, Ендотермни и егзотермни процели, Александра Блажевска

Хемија, Именување на алканите, Велика Маркова

Техничко образование формативно

Техничко образование Правила и прописи за движење на пешаците Ана Бошковска

Техничко образование Графичка писменост Ана Бошковска

Запознавање со околината формативно

Запознавање на околината, Разлики животни птици, Марија Давчевска(2)

Географија формативно
Географија, Заштита на воздухот од загадување, Билјана Гичевски

Географија, Швајцарија, Нине Симоновска

Средно образование

Физика

Добивање на наизменична струја, физика – Стојано Манолев

Физика, Сферни огледала, Стојан Манолев

Њутнов закон за гравитација, 1 год. – Марија Велевска Њутнов закон за гравитација тест прашања

формативно физика

Физика, Глобални климатски промени, Марија Велевска

Слободни ученички активности

Слободни ученички активности, Природни науки, Виолета Петковска

Слободни ученички активности, музичко Павлинка Вељаноска

Мобилни апликации – биологија

Мобилни апликации – информатика

Мобилни апликации -математика

Мобилни апликации – природни науки

Мобилни апликации – физика

Мобилни апликации – хемија