Primary education

Mathematics

Агли во многуаглник- збир на агли во триаголник , 7 одд Силвана Миладинова

Пикова теорема – истражуваме зависности, откриваме формули, 9 одд – Силвана Ј Бинова

Математика, Изведување едноставни равенки, Силвана Бинова

Математика, Едноставни процентуални зголемувања и намалувања , Силвана Бинова

Математика, График на линеарна функција , Павлинка Димитриева(1)

Математика, Размер и права пропорционалност, Снежана Златковска

Математика, Собираме еднакви собироци , Зорица Адамчевска

Математика, Собирање и одземање дропки и мешани броеви, Снежана Златковска

Математика, Собирање и одземање цели броеви, Снежана Златковска

Матматика, Множење со 2, 3, 5 и 10, Ана Бошкоска

Дропки, математика 4 одд – Елена Апостолова Дропки – вежби Инструкции за вовед во дропки – Phet

Собирање и одземање до 100 , математика 1 одд – Јелена Мандиќ

formative assessment – mathematics

Математика, размер, Илиеска, Спасова

Математика, Работа со податоци, Снежана Стојанова

Математика, Пирамида, Маја Буклеска

Математика, Плоштина и периметар, Верче Петрова

Математика, Дропки и децимални броеву, Габриела Стевананџија

Математика, Видови триаголници, Силва Атанасова

Математика, Збир на агли во триаголник, Спасoва, Илиеска

Математика, Агли, Живка Панова Саздова

Математика Производ од два линеарни изрази Игор Николовски

Математика, 3Д форми, Гордана Анастасова(1)

Математика, Плоштина на 2Д форми, Снеже Златковска

Математика, Мерки за должина, тежина, зафатнина, температура, Мирјана Тасевска

Опис-на-наставна-практика-ФО Агли на трансверзала Игор Богдановски

Математика-ФО График на линеарна функција Игор Богдановски

Математика Операции со дропки, проценти и дел од цело Игор Богдановски

Математика Геометриски Трансформации Игор Богдановски

Математика Агли во тригаолник-Цвета Спасковска

Science

Природни науки Составување на струјни кола Ана Бошкоска

Природни науки, Вулкани, Виолета Стевановска

Природни науки, Компас, Виолета Стевановска

Природни науки, Магнет – Да ја заштитиме Планетата Земја, Гордана Анастасова

Природни науки, Направи сенка, Марија Гогатиновска

Природни науки, Составување струјни кола, Габриела Стевананџија

Природни науки, Што научивме за цврстите материи, за течностите и за гасовите, Габриела Стевананџија

Природни науки, Видови карпи, 2 одд, Добри Јовевски

Formative – Science

Природни науки, Состојба на материјата, Габриела Стевананџија

Природни науки, Здрава исхрана, Зага Колодезни

Природни науки, Звук, Душанка Јошева

Природни науки, Сетила, Виолета Петковска

Природни науки, Звук, Зорица Милкова

Природни науки, Коски и мускули, Виолета Стевановска(1)

Природни науки, Магнетни сили, Јелена Мандиќ

Working with computers and coding

РКОП Проверка на знаења за темата „Основи на користење компјутер и друга ИТ“ – редовен час, Ана Бошкоска

Biology

Движење кај луѓето- скелетен систем, 8 одд – Наташа Mилеска Михајлоскa, презентација

Градба на лист, 9 одд- Снежана Стефановска, Gradba,funkcija i vidovi lisja-so licenca

Состав на крвта, 8 одд, Биљана Илиева

formative biology

Биологија, Градба на цветни растенија, Биљана Илиева

Informatics

Совети за безбедно користење на интернет, 6 одд – Оливера Шиклеска – Грозданова. InternetGS

Постапка за условно форматирање, 8 одд – Марија Пупиноска Гогова

Основни елементи на интегрираната околина за програмирање на програмскиот јазик scratch, 6 одд – Маргарета Зајкова

Креирање табели со формули и функции, 7 одд, Билјана Николова

Тип на променлива, 7 одд, Благородна Сотиров

Изработка на програми со структура за повторување, Гордана Јованоска

formative informatics

Информатика. Веб како извор на информации, Благородна Сотиров

Информатика, Aлгоритми, Билјана Николова

Проекти од информатиката, Структура за разгранување, Марина Пејковска

Physics

Создавање на електрична енергија од вода што се движи и пареа во движење, 8 одд Марика Вучкова

Составување струен круг, мерење јачина на струјата и напонот, 9 одд, Аида Петровска

Мерење на јачина на струја во сериски струјни кола, 9 одд, Анета Топалова

Позитивен и негативен полнеж, 9 одд, Верче Петрова

Создавање електрична енергија, 8 одд, Валентина Степановска Андонова

Pritisok 8 одд, Hidjerete Demiri

Formative physics

Физика, Земјата и подалеку, Аида Петровска

Физика Разбирање на Сончевиот систем Марика Вучкова

Физика, Електрицитет и магнетизам, Марија Петровска

Физика, Фреквенција и висина, Анета Топалова

Chemistry

Структура на атом 9 оддд – Цветанка Јочкоска

Закон за запазување на масата, 9 одд, Бојана Бачоска

Закон за зачувување на масата, 8 одд, Велика Маркова

Запознавање со поимот јони, 9 одд, Александра Блажевска

Formative chemistry

Хемија Кислеини и опасности, Снежана Стефанова

Хемија, Ендотермни и егзотермни процели, Александра Блажевска

Хемија, Именување на алканите, Велика Маркова

Formative Technology

Техничко образование Правила и прописи за движење на пешаците Ана Бошковска

Техничко образование Графичка писменост Ана Бошковска

Formative – Getting to know the environment

Запознавање на околината, Разлики животни птици, Марија Давчевска(2)

Formative Geography

Географија, Заштита на воздухот од загадување, Билјана Гичевски

Географија, Швајцарија, Нине Симоновска

Secondary education

Physics

Добивање на наизменична струја, физика – Стојано Манолев

Физика, Сферни огледала, Стојан Манолев

Њутнов закон за гравитација, 1 год. – Марија Велевска Њутнов закон за гравитација тест прашања

formative physics

Физика, Глобални климатски промени, Марија Велевска

Слободни ученички активности

Слободни ученички активности, Природни науки, Виолета Петковска

Слободни ученички активности, музичко Павлинка Вељаноска

 

Mobile applications – biology

Mobile applications – informatics

Mobile applications – mathematics

Mobile applications – Science

Mobile applications – physics

Mobile applications – chemistry